مال من 6 سيلندره، مال تو چي؟

Tuesday, March 30, 2010

وقتي بچه بوديم و كارت بازي مي‌كرديم، يه ماشيني بود كه تو دست هركي مي‌افتاد، برگ برنده بود: استون مارتين لاگوندا.
بعد همه چي به كنار، با تلفظ اسمش كلي حال مي‌كردم!

0 comments: