شعار بعد از چهارشنبه سوري

Friday, March 19, 2010

گروه اول: نترسين، نترسين...
گروه دوم: باشه خيالت راحت، ديگه ما نمي‌ترسيم!

0 comments: