بچه‌ها بياين...- يازده

Tuesday, March 30, 2010

پس بياييد همچو طاووس پرهاي خود را بگشاييم، نه همچو كلاغ؛ منقار خود را...
!

0 comments: