آخرين خبر گودر

Friday, March 19, 2010

چند روزيست موج خزنده‌اي گودر را در بر گرفته كه عكس‌هاي شير شده توسط خواهران، از «گربه» و «مداد رنگي» به «پا و دست نوزادان» تغيير يافته است!

0 comments: