يعني هنوز خر وجود داره؟

Wednesday, March 3, 2010

اينايي كه هنوز براي آدم ايميل مي‌زنن كه ميليونها دلار برنده شدي و آدرس بده تابفرستيم در خونه‌ات و فقط هزينه مالياتش رو بريز به اين حساب!

1 comments:

مریم گلی said...

آره!! من می شناسم!! میگه: من تا حالا امتحان نکرده بودم! می خواستم ببینم واقعا توش چیه؟!!" DDD:
((انیشتن : دو چیز پایانی ندارد عالم و حماقت بشر ، البته در مورد اولی مطمئن نیستم.))