روانشناسي ايراني‌ها

Sunday, March 14, 2010

كلا ايراني جماعت تبحر خاصي در ريدن به ايده‌هاي نوي ديگران داره، يكيش همين ژانر «آقا دوماد چه كاره‌ان» كه خودم هم يكي از اون ريننده‌ها هستم!

0 comments: