اثرات شكنجه بر روي تاجزاده

Sunday, March 14, 2010

اين عكس به خوبي نشون ميده كه در زندان چه به سر تاجزاده آوردن كه بعد از بيرون اومدنش حتا به سعيد حجاريان هم رحم نمي‌كنه و مي‌خواد...!
مخلص جفتشونيم!

0 comments: