باباجان! ملاحظه كن

Tuesday, March 9, 2010

بابام درحال ديدن سريال «سال‌هاي مشروطه»: ناصرالدين شاه كه اينهمه زن داشته، چرا شبا تنها مي‌خوابيده؟
(اعضاي خانواده هريك به كاري مشغول مي‌شوند!)

0 comments: