بچه‌ها چهارشنبه‌ها نزنين

Monday, March 15, 2010

مجري ميكروفن رو جلوي يه دختربچه گرفته: به بچه‌هاي تو خونه بگو
دخترك: بچه‌ها نزنين!
مجري: دوباره بگو
دخترك: بچه‌ها نزنين، كار بديه، فردا شب نزنين، زشته، تو رو خدا نزنين...
مجري: چي نزنن؟
دخترك كش و قوس مي‌آيد و به بالاي دوربين نگاه مي‌كند تا كسي كمكش كند
مجري: بگو به بچه‌ها
دخترك: بچه‌ها ترقه نزنين...
.
.
.
واقعي بود ها!