روده سگ‌هاي كلمبيا

Tuesday, March 23, 2010

فكر كنم سازنده «ويكتوريا» تو كلمبيا، سيروس مقدم‌شون باشه، از بس آب بسته به اين سريال تخمي، از روده سگ درازتر شده بي صاحاب!