جديدترين خبر از گودر

Sunday, March 28, 2010

طبق اسنادي كه به دستمان رسيده، موج جديدي از آيتم‌هاي شير شده با مضمون «كودكاني كه پستان به دهن گرفتن مي‌آموزند»، سراسر گودر را فراگرفته كه با كامنت‌هايي رمانتيك از خواهران گودري مورد استقبال قرار گرفته است!
منتظر خبرهاي بعدي ما باشيد