خانوم! تب نكني

Monday, March 15, 2010

رفته كيش، بوت ميپوشه! تازه كنار ساحل هم با همونا توي ماسه راه ميره!