پسرهاي عـَز َب نخونن

Sunday, March 7, 2010

آخه عزيز دلم،
مگه مجبوري يه مانتوي اونقدر تنگ بپوشي كه از پشت سرت، حتا تعداد گيره‌هاي بند سوتي*ن ات رو بشه شمرد...
يا يه سوئي‌شرت اونقدر كوتاه كه نافت رو نشون بده... و يقه‌اش اونقدر بازه كه چاك و بند و همه چيزت نمايان بشه...
يا يه شلوار اونقدر تنگ كه رد لبه‌هاي ش*ورتت رو نشون بده...
مجبوري؟ خوب اشكالي نداره، ولي اقلا يه رحمي به اون جوون‌هايي كه دارن برات لـَه لـَه مي‌زنن بكن!

0 comments: