آي كيوي دوستان

Friday, March 12, 2010

- تكرار پرسپوليس، استقلال كيه؟
+ امشب. مگه خود بازي رو نديدي؟
- چرا، ولي شايد تو تكرارش استقلال فرصت‌هاي از دست داده رو جبران كنه...
+ !

0 comments: