دستاوردهاي اول و دوم فروردين 89

Tuesday, March 23, 2010

- پنج هزار و پانصد تومان عيدي
- يبوست ِ حاد از شيريني‌هاي مزخرفي كه يه بنده خدايي خودش پخته بود و به زور به خوردمون داد
- گرفتن عضلات كمر و پا به خاطر نشستن روي مبل‌هاي عجيب‌الخلقه
- سرماخوردگي جزيي به دليل روبوسي با حدود يكصد و سي-چهل نفر
...
هنوز دو روزش گذشته!

0 comments: