چه دختر خوبي

Thursday, March 18, 2010

چرا تو «بعضي» فيلما و عكسا، وقتي مي‌خوان بگن طرف زير هيجده است، موهاشو «دُم موشي» مي‌كنن؟!

0 comments: