آقا داماد و سفير صلح

Friday, March 26, 2010

- خوب... فرمودين آقازاده سفير صلحن؟
+ بله قربان، شما بفرمائيد عروس خانوم چه كاره‌ان؟
- ايشون هم نشستن پاي لپ‌تاپ و تو وبلاگشون چوب تو آستين نامزدهاي مرحومين كه رفتن سفير صلح شدن، مي‌كنن!
+ چه شغل پيچيده‌اي!

0 comments: