ششصد ساسون

Wednesday, March 17, 2010

يه زماني هم بود كه ساسون (پليسه‌هاي) شلوارمون هرچي بيشتر بود، نشون دهنده كلاس بالامون بود... مثلا دامن شلواري مي‌پوشيديم ما باكلاس‌ها! بعد مصيبت عظماش، اتو زدن اون همه پليسه بود... بعله!

0 comments: