اعمال شب‌هاي آخر اسفند

Tuesday, March 9, 2010

در رساله‌ي «بيت التكاني» آمده: در شب‌هاي آخر اسفند اعمال پرفضيلتي است كه بعض آنها مشترك در تمام دهه‌ي آخر هستند، كه از آنهاست: خستگي، كوفتگي و جر خوردگي...!

0 comments: