سوسن خانوم مي‌ترسد

Tuesday, March 23, 2010

شاعر: مي‌خوام بيام در خونه‌تون، اينو بمالم به در ِتون...
سوسن خانوم: غلط مي‌كني مرتيكه بي همه چيز...
شاعر: چيزه، ببخشيد، سو تفاهم نشه، يه مقدار رنگ خريدم، مي‌خوام بيام در خونه‌تون رو رنگ بزنم!

0 comments: