شوخي با عمو فلتيرباف

Sunday, March 28, 2010

- مرگ بر دول مستكبر شرق و غرب.
- گوهري کز صدف کون و مکان بيرون بود / طلب از گم شدگان لب دريا ميکرد
- از صداي شكيرا خيلي خوشم مياد.
- از مبحث سينوس و كسينوس هم بدم مياد.
- كودك هم از پستانك خوشش مي‌آيد.

0 comments: