ترك هم ترك‌هاي قديم

Saturday, March 6, 2010

ارديبهشت 85
ضميمه روزنامه ايران و يك كلمه «نمنه» از زبان يك سوسك!اسفند 88
روزنامه كيهان و كلي دري-وري از زبان ميرحسين با لهجه تركي و معتادي!

0 comments: