چه ربطي داره الاغ؟

Tuesday, March 23, 2010

مجري رو به مهمان برنامه: آقاي دكتر، سوغات استان شما چيه؟
مهمان كه خود را در بالاترين حد حاضرجوابي و بانمكي مي‌بيند: سلامتي ِ شما!

0 comments: