آقا داماد و ان

Thursday, March 18, 2010

- خوب بفرماييد آقازاده چه كاره‌ان؟
+ رييس جمهورن
- فوري گم شين بيرون... بندازين‌شون بيرون، پاشو گم شو مرتيكه...
+ اجازه بدين قربان، رييس جمهور يكي از جزاير بيست و هفت گانه تازه استقلال يافته در تنگه بسفر، از مجمع‌الجزاير اسنكانديناوي، واقع در گوشه‌ي خليج عدن، وابسته به گينه بيسائو
- به به، به سلامتي، خدا حفظشون كنه، ببخشين يه دفعه از كوره در رفتم!

0 comments: