نامبرده و عاشقيت

Sunday, March 14, 2010

نامبرده سال‌هاي سال عاشق زن داخل آسانسور شده بود، ولي هيچگاه او را از نزديك نديد... فقط صدايش را مي‌شنيد كه مي‌گفت: طبقه اول... طبقه دوم... طبقه سوم... خوش آمديد... لطفا مانع بسته شدن در نشويد...!

0 comments: