فرودگاه بي‌حياها

Saturday, March 13, 2010

شك ندارم يكي از مامورهاي بازرسي بدني فرودگاه، انحراف جن*سي داره، چون وقتي آدم رو مي‌گرده، فقط روي سينه‌ها رو دست مي‌كشه و آخرش هم لاي پاها رو دستمالي مي‌كنه!

0 comments: