رامين: با دعاي خير براي تحريريه اعتماد

Tuesday, March 2, 2010

بعد بچه‌هاي اعتماد هم حيا به خرج دادن و به جاي بيلاخ براي اون قرمساق و حكم «اني» كه داده، «وي» نشون دادن!‏

0 comments: