راهكار ِ آخر

Saturday, March 6, 2010

- به نظرت ديگه چيكار بايد بكنيم؟
+ تنها راهي كه مونده اينه كه براي مرگ اون يارو دعا كنيم...!

0 comments: