دبیر اجلاش بیداری اشلامی

Saturday, September 17, 2011

حیاتی: گفتگویی داریم با دکتر ولایتی، دبیر اجلاس بین المللی بیداری اسلامی. آقای دکتر بفرمائید که... آقای دکتر؟... آقای ولایتی؟... بیدارشین

بخش خبری چهارده، نزدیک به واقعی!

0 comments: