عامه‌پسند- چارلز بوکفسکی/ 4

Wednesday, September 28, 2011

بیشتر آدم‌های دنیا دیوانه بودند. آن بخشی هم که دیوانه نبودند، عصبی بودند. آن بخش هم که دیوانه یا عصبی نبودند، احمق بودند.

0 comments: