مرض داری هی بهش ور میری؟

Friday, September 30, 2011

به این نتیجه رسیدم که مدیر یاهو، اوقات فراغتش رو با «عوض کردن مکان کلید ساین اوت یاهومیل»، پر میکنه!

0 comments: