:| واقعی

Tuesday, September 13, 2011

هوادار تراکتور، سماور به دست داره میره استادیوم، در جواب خبرنگار نود: دوست دارم چای سنتی بخورم...

1 comments:

Anonymous said...

همچین حرفی نزد. خبرنگار ازش پرسید اینو چرا همراهت آوردی؟ گفت خوبه ، سنتیه