زنان ِ مرد

Friday, September 23, 2011

قابل توجه خواهران ارزشی: برخی مراجع معتقدند که تراشیدن ریش و سبیل برای مردان حرام است، نه زنان!

0 comments: