آش رشته علیها سلام

Thursday, September 8, 2011

در عجبم از نخود و لوبیا با این جثه‌ی ریز، که چه بادهای عظیمی در خود نهفته‌ دارند!

0 comments: