عامه‌پسند- چارلز بوکفسکی

Thursday, September 22, 2011

بعد از مدتها یک کتاب محشر خوندم. نمی‌دونم چرا تا حالا کشفش نکرده بودم، خوراک جمله‌های کوبنده! (کجایی گری کوپر!؟) اگر می‌خواین بخونین، زودتر پیداش کنین تا زیر تیغ جدید سانسور نرفته. اینو داشته باشین:

گیج شدم و زل زدم به پاهاش. همیشه از پا خوشم می‌آمده. اولین چیزی که موقع تولد توجهم را جلب کرد پا بود. ولی آن موقع داشتم زور می‌زدم که بیایم بیرون. از اون به بعد هم با این شانس نکبتم دارم در جهت مخالف زور می‌زنم.