داریم آدم میشیم؟

Tuesday, September 6, 2011

به مردم سرزمینم امیدوار شدم وقتی امروز دو تا زن و مرد خارجی رو دیدم که از آژانس مسافرتی اومدن بیرون، درحالیکه خانمه شالش افتاده بود روی دوشش و هیچکس با چشمهاش نمی‌خوردش!