بابام و باجناقها

Friday, September 16, 2011

پسرم؛
در زندگی دو چیز را خودت انتخاب کن: همسرت و باجناقهایت!

0 comments: