الوداع فصل خوب من

Tuesday, September 6, 2011

قدر این روزهای آخر تابستون رو بدونین، تموم میشه باز پائیز لعنتی و زمستون لامصب میرسه، حسرت این روزهای بلند رو می خوریم!