احکام مربوط به رقص

Wednesday, September 28, 2011

«رقص مرد برای مرد اگر از روی «لذت» باشد حرام است.»
یعنی اگه به عنوان شغل یا انجام وظیفه یا اجبار یا تنفر و... باشه، گناه نداره؟!

بعد:«رقص زن برای شوهرش حلال است ولی شنیدن آهنگ رقص‌برانگیز (غنا) حرام است.»
یعنی یه زن رو تصور کنین که بدون آهنگ داره جلوی شوهرش می‌رقصه، شوهره هم مثل خلها لم داده و بدون آهنگ داره دست می‌زنه و لذت می‌بره!