فرزند کمتر

Friday, September 9, 2011

اینایی که تو این دوره و زمونه بیشتر از یک بچه به دنیا میارن، چی با خودشون فکر مى کنن؟

0 comments: