همشو بده، دلش خون شد

Monday, September 26, 2011

می‌خواد یک دسته اسکناس شاباش بده، یکى یکی از لای باندرول درمیاره، رو به دوربین می‌ذاره تو دهن داماد!

0 comments: