متن کامل سخنرانی ریاست محترم جمهور

Friday, September 23, 2011

ریاست محترم جمهور در سازمان ملل: دوستان، همکاران و صندلیهای گرامی...
سایر رییس جمهورها: عوق.. همکار... هوق... دوست... پوق...

ریاست محترم جمهور: آیا می‌دانید نود درصد ثروتها در دست ده درصد مردم هشتاد درصد و یازده درصد سپتامبر و دو درصد در دست سیصد هزار ثروتها برای پنجاه درصد در شصت و هولوکاست و سه درصد مردم زیر ده درصد فقر با بیست درصد جمعیت می‌باشد؟
سایر رییس جمهورها:...!

0 comments: