تجربه کردم که میگم

Saturday, September 3, 2011

هیچ وقت، هیچ وقت... در جواب «اینو برام بخر» به بچه‌هاتون نگین «پول ندارم»... این جمله برای بچه خیلی سنگینه...

0 comments: