عامه‌پسند- چارلز بوکفسکی/ 3

Monday, September 26, 2011

تصمیم گرفتم تا ظهر توی رخت‌خواب بمانم. شاید تا آن موقع نصف آدمهای دنیا بمیرند و مجبور باشم فقط نصف دیگرشان را تحمل کنم.

0 comments: