زیرش خط بکش

Friday, September 23, 2011

آیا هنوزم بچه‌ها نکات مهم کتابها رو با ماژیک فسفری علامت می‌ذارن؟ بعد کتاب بینش‌مون همه‌اش رنگی بود، به‌جز عکسها و حدیث‌هایی که تو کنکور نمی‌اومد!

0 comments: