تشویق کودکان عصر حجر

Sunday, September 18, 2011

تو گرگان مسابقه «ماهیگیری با دست» برگزار کردن، میگن هدفشون «تشویق کودکان به خوردن ماهی» هست. یاد مامان جکی و جیل افتادم که برای تشویق توله خرسهاش به خوردن ماهی، ماهیگیری با دست یادشون می‌داد!

1 comments:

Anonymous said...

میدونی من یاد چی اوفتادم ؟
یاد گالوم همون موجود نفرت انگیز توی ارباب حلقه ها که با دست ماهی میگرفت و با دهن کلشو میکند