حسرت بزرگ زندگی

Monday, September 5, 2011

هر روز صبحی که دیدن طلوع آفتاب رو از دست ميدیم، یکی از بزرگترین ضررهای زندگی‌مونه...