دیالوگ- ترک اعتیاد

Wednesday, September 14, 2011

بهترین راه ترک اعتیاد، جایگزین کردن اون با یک اعتیاد دیگه است!

سایمبول ریتویچ

0 comments: