عامه‌پسند- چارلز بوکفسکی/ 5

Friday, September 30, 2011

محله‌ی خوبی بود. تعریف محله‌ی خوب: جایی که وسعت نمی‌رسد در آن زندگی کنی.

0 comments: