سعدی، مرد نکونام- 5

Sunday, September 25, 2011

همه فرزند آدمند بشر
میل بعضی به خیر و بعضی شر

این یکی مور از او نیازارد
وان دگر سگ بر او شرف دارد!

0 comments: